Výrobce software: Medoro s.r.o, Štrossova 567, 530 03 Pardubice, IČ: 260 02 612, Česká republika

images/common/ce.png

Tento dokument je určen pro uživatele programu Dicompass. V tomto manuálu uživatele naleznete informace o následujících tématech:

 • funkce programu

 • možnosti uživatelského rozhraní

 • nastavení programu

Instalace a (první) spuštění

Instalační balíček programu lze získat z adresy http://www.dicompass.cz/download/ Pro operační systém Microsoft Windows lze použít instalátor, pro instalaci na ostatní operační systémy použijte zavaděč a v případě požadavku na složitější instalaci následujte pokyny v manuálu správce. Při základní instalaci pomocí zavaděče jstart.jar není třeba administrátorské oprávnění na žádném z podporovaných operačních systému (instalace probíhá do uživatelského profilu).

Pokud instalujete Dicompass v organizaci, která má nainstalovaný DicompassServer, proveďte prosím instalaci přímo z tohoto serveru (např. http://10.20.0.2:8844). To zajistí, že aktualizace programu Vám budou stahovány v rámci lokální sítě a tím bude i start aplikace mnohem rychlejší. Zároveň budou pro instalaci i předvyplněny některé parametry.

Při prvním spuštění programu je uživatel vyzván, aby zadal ID stanice a zvolil režim činnosti programu Dicompass.

images/cs/firstrun.jpg
Obrázek 1. Konfigurace prvního spuštění

ID stanice je identifikátor, který musí být UNIKÁTNÍ v rámci organizace a jednoznačně určovat počítač, na kterém je aplikace spuštěna. Automaticky je předvyplněna hodnota názvu Vašeho počítače. Na základě tohoto identifikátoru pak program, v případě, že je spuštěn v režimu clientserver, spravuje nastavení programu ale i obsluhuje přidělování licencí.

 • Režim standalone je určen pro samostatné počítače, kde veškerá konfigurace je uložena na lokálním disku v XML souborech. Tyto soubory jsou v závislosti na volbě při instalaci uloženy buď v domovském adresáři uživatele nebo v adresáři, který je společný pro všechny uživatele (volba Instalovat pro všechny uživatele). Při instalaci v režimu standalone je možno využít BEZPLATNOU VERZI prohlížeče, některé funkce však nejsou v režimu standalone dostupné. Pro použití licencované verze s přídavnými funkcemi je nutné mít připojený a nainstalovaný HW klíč s licencí. Jedinou výjimkou je zkušební (trial) verze na omezenou dobu, která HW klíč nevyžaduje.

 • Režim clientserver je určený pro nemocnice a organizace, které používají více počítačů s programem Dicompass. V případě volby tohoto režimu je třeba zadat adresu DicompassServeru, který je v rámci organizace nainstalovaný. Tato hodnota je předvyplněna v případě, že jste použili instalační balíček získaný přímo z DicompassServeru ve Vaší organizaci. Ve výchozím nastavení používá DicompassServer pro komunikaci s prohlížečem port 8845.

V případě volby režimu clientserver je možné zvolit volbu Používání offline pro případy použití nahrávacího přenosného PC, kdy záznamy jsou prováděny offline bez připojení k síti a počítač je poté připojen pro nahrání snímků do PACS.

Instalace ovladačů HW klíče a nahrání licence

Na webu Dicompass v sekci Stáhnout zvolte odkaz Instalace ovladačů HW klíče pro přesměrování na stránku s ovladači odkud stáhněte a nainstalujte ovladač Sentinel Keys Driver pro příslušnou platformu. Poté připojte HW klíč do USB slotu. (Správné nainstalování klíče indikuje rozsvícená LED na HW klíči)

Pro nahrání licence spusťte program Dicompass, zvolte Nápověda (ikona images/common/help_24.png v pravém horním rohu) a Vložení licence. Poté vyberte licenční soubor, který jste obdrželi e-mailem.

Přihlášení uživatele v režimu client-server

Pokud je program spuštěn v režimu client-server je třeba, aby se uživatel při spuštění aplikace přihlásil. Režim ověřování uživatelského jména a hesla záleží na nastavení serveru (více informací v Manuálu správce). Zadání uživatelského jména a hesla potvrdíme stisknutím klávesy Enter nebo kliknutím na ikonu žlutého klíče. Přihlašovací dialog může být konfigurován kliknutím na malou ikonu maticového klíče v pravém horním rohu okna.

images/cs/loginwnd.jpg
Obrázek 2. Přihlašovací okno vč. jeho konfigurace
 • Pamatovat si uživatele - při novém spuštění si bude aplikace pamatovat a předvyplňovat naposledy přihlášeného uživatele

 • Pamatovat si heslo - při novém spuštění si bude aplikace pamatovat a předvyplňovat naposledy použité heslo

 • Automatické přihlášení - přihlašovací okno nebude vůbec zobrazeno a budou použity uložené přihlašovací údaje

 • Přihlášení Single Sign-On - Dicompass použije přihlášení uživatelskými oprávněními v operačním systému bez nutnosti přihlašovací údaje znovu zadávat (tato funkcionalita je k dispozici pouze na Microsoft Windows) a pro správnou činnost je třeba, aby byla podpora SSO správně nakonfigurována na DicompassServeru. Přihlašování Single Sign-On je ideální pro použití společně s doménovým přihlašováním Active Directory.

Uživatele, heslo i automatické přihlášení lze vyvolat také pomocí příkazové řádky (viz Manuál správce).

Systém přidělování licencí

Postup, kterým Dicompass hledá a získává licence nejlépe popisuje následující diagram.

images/cs/license.png
Obrázek 3. Systém přidělování licencí

Výjimku tvoří případ, kdy je v adresáři s licencemi nalezena demo licence, která je funkční pouze po omezený čas a nevyžaduje přítomnost HW klíče.

Přidání snímků

Dialog pro přidání snímků lze zobrazit pomocí kliknutí na zelené tlačítko v lévém horním rohu. Přesná pozice tlačítka je zobrazena na následujícím obrázku:

images/cs/add_btn.jpg
Obrázek 4. Tlačítko pro vyvolání dialogu Přidání snímků

Další možností, jak dialog zobrazit, je pomocí klávesové zkratky. Pokud si uživatel nenastavil zkratku pro otevření dialogu jinak, lze použít Ctrl + O.

images/cs/add_dlg.jpg
Obrázek 5. Dialog Přidání snímků

Předešlý obrázek zobrazujicí dialog pro Přidání snímků rozdělíme do následujicích částí:

 • Levý postranní panel - tento panel obsahuje záložky, reprezentující zdroje pro získávání snímků (např. souborový systém nebo DICOM query)

 • Pravý (hlavní) panel - panel obsahuje v závislosti na vybrané záložce rozhraní pro získání snímků z vybraného zdroje

 • Spodní panel - standardně obsahuje dvě důležité položky

  • Importovat do lokální databáze - zaškrtnutím a kliknutím na více…, je zobrazeno jednoduché nastavení s volbou délky uchování snímků v lokální databázi. Ukázku nastavení mazání souborů z databáze a disku vystihuje následující obrázek:

   images/cs/db_import.jpg
   Obrázek 6. Nastavení importu do lokální databáze

   Pokud je přepínač importu do lokální databáze aktivní, dojde k importu vždy po získání snímků z vybraného zdroje. Pokud je zvoleno uložení trvale, budou snímky v lokální DB programu uloženy až do doby, než je uživatel sám proaktivně neodstraní. V případě omezené životnosti snímků v lokální DB jsou tyto snímky po uplynutí doby od posledního otevření snímku (ne od importování) automaticky vymažou. V lokální databázi zůstanou zachovány pouze demografické údaje o pacientovi.

  • Otevřít snímky - podle jedné z následujících voleb na obrázku otevře snímky

   images/cs/otevrit_snimky.jpg
   Obrázek 7. Možnosti otevření snímků
   • Otevřít a nahradit současné okno - otevře snímky v novém pracovním okně, pokud jste již měli nějaké snímky otevřeny, jsou tyto snímky zavřeny a uvolněny z paměti (toto je výchozí a doporučená volba)

   • Otevřít v novém okně - otevře snímky v novém okně, všechna původní okna zůstanou zachována, mezi okny pak lze přepínat pomocí příkazů v menu Okno

   • Otevřít a sloučit s aktuálním oknem - otevře nové snímky, tak že je sloučí s aktuálně otevřeným oknem, snímky jsou přidány do otevřeného stromu

Oblíbená umístění

Pro opakované vyhledávání snímků podle stejných kritérií slouží oblíbená umístění. Záložky pro procházení a hledání z různých zdrojů obsahují tlačítko pro přidání vyhledávání do oblíbených.

images/cs/oblibene.jpg
Obrázek 8. Přidání vyhledávání mezi oblíbená umístění

Ukládání pro jednotlivé záložky se může lišit. V následující části naleznete přehled podle typu zdroje.

Uložení s automatickým prohledáváním

Základní možností je uložení názvu oblíbené položky s možností určit zda se bude uložený dotaz automaticky spouštět.

images/cs/oblibene_zakladni.jpg
Obrázek 9. Ukázka základního uložení

Uložení názvu oblíbené položky s nastavením automatického prohledávání je použito pro:

 • Pokročilé vyhledávání v lokální databázi

 • Pokročilé vyhledávání v DICOM query

 • Pokročilé vyhledávání v DEX query

 • Souborový systém

 • DICOMDIR

 • DicomShare

Druhou možností je uložení názvu oblíbené položky spolu s typem prohledávání. Na výběr jsou čtyři možnosti patrné z následujícího obrázku.

images/cs/oblibene_pokrocile.jpg
Obrázek 10. Ukázka rozšířeného uložení

Tato možnost se používá pro:

 • Základní vyhledávání DICOM query

 • Základní vyhledávání DEX query

Poslední typ uložení, vyskytující se v základním vyhledávání lokální databáze. Ukládání rozšiřuje předešlou druhou možnost o vyhledání nezpracovaných.

images/cs/oblibene_uplne.jpg
Obrázek 11. Uložení základního vyhledávání v lokální databázi

Všechna uložená vyhledávání se nacházejí v záložce Oblíbená uložení

images/cs/oblibene_list.jpg
Obrázek 12. Přehled oblíbených uložení

Při dvojkliku na vypranou položku bude otevřena uložená záložka s nastavenými parametry před uložením. Podle volby prohledávání bude automaticky spuštěna akce pro nalezení výsledných snímků.

Tip Pro odstranění vybraného oblíbeného uložení stačí kliknout pravým tlačítkem myši a potvrdit volbu.

Lokální databáze

Vyhledávání v lokální databázi je rozděleno do dvou záložek s možností základního nebo pokročilého vyhledávání.

Základní vyhledávání

images/cs/db_zakladni.jpg
Obrázek 13. Záložka základního vyhledávání v databázi

V základním vyhledávání je možné hledat pacienty podle jména nebo podle ID pacienta. Kliknutím na Jméno pacienta viz následující obrázek, nabízí výběr jedné z uvedených variant.

images/cs/db_patient.jpg
Obrázek 14. Výběr vyhledávání jméno/ID

Druhým vyhledávácím kritériem je výběr modalit.

images/cs/modality.jpg
Obrázek 15. Výběr modalit
Tip Seznam modalit v základním vyhledávání lze upravit v nastavení aplikace (Rozhraní | Prohlížeč | Správa modalit).

Po zadání vyhledávácích kritérií je nutné zvolit způsob prohledávání v lokální databázi. Na výběr jsou čtyři varianty:

 • Tlačítko Hledej najde podle kritérií všechny pacienty bez ohledu na datum nebo zpracování.

 • Tlačítko Dnes vyhledá pouze ty pacienty, kteří byli do databáze vloženy od dnešní půlnoci.

 • Tlačítko Včera vyhledá pouze ty pacienty, kteří byli do databáze vloženy během včerejšího dne.

 • Tlačítko Nezpracované vyhledá pouze ty pacienty, kteří nebyli zpracováni (bez ohledu na datum).

Pokročilé vyhledávání

Pro detailní vyhledávání pacientů slouží záložka s pokročilým vyhledáváním.

images/cs/db_pokrocile.jpg
Obrázek 16. Záložka pokročilého vyhledávání v databázi

V pokročilém vyhledávání je umožněno používat pokročilé filtry pro nalezení nejen pacienta, ale i konkrétního snímku, série nebo studie. Na předcházejícím obrázku je příklad použití jednoduchého filtru na vyhledání všech pacientů, kteří splňují:

 • id pacienta začíná na číslo 9

 • jméno obsahuje řetězec GN

 • obsahují modalitu MR

Další možností pokročilého vyhledávání je zvolení úrovně filtru:

 • Pacient - podle zadaného filtru vrátí všechny pacienty, kteří splňují podmínky a navíc k pacientům nalezne všechny studie, série a snímky.

 • Studie - podle zadaného filtru vrátí všechny pacienty, kteří splňují podmínky a navíc k pacientům nalezne pouze ty studie, které odpovídaly filtru. U studií budou vypsány všechny jejich série a snímky.

 • Série - podle zadaného filtru vrátí všechny pacienty, kteří splňují podmínky a navíc k pacientům nalezne pouze ty studie, které odpovídaly filtru. U studií budou vypsány všechny jejich série a snímky.

 • Obrázek

Tip Přidání vyhledávacího kritéria je možné kliknutím na tlačítko s plusem vedle tlačítka hledat.

Přehled atributů pro pokročilé vyhledání:

 • PatientID

 • IssuerOfPatientID

 • PatientName

 • PatientSex

 • PatientBirthDate

 • StudyDescription

 • StudyDate

 • StudyInstanceUID

 • StudyProcessed

 • SourceApplicationEntityTitle

 • ReferringPhysicianName

 • AccessionNumber

 • SeriesDescription

 • Modality

 • BodyPartExamined

 • SOPClassUID

 • SOPInstanceUID

Přehled nastavitelných podmínek pro atributy podle typů:

 • Řetězec - rovná se, začíná na, končí na, obsahuje, nerovná se.

 • Datum - rovná se, je větší, je větší rovno, je menší, je menší rovno, nerovná se. Datum ze vybrat pomocí kalendáře, který vyvoláte kliknutím na jeho ikonu. V případě použití podmínky rovná se, lze použít jako datum také hodnoty today (dnes), yesterday (včera) a recent (posledních 7 dní). Použití těchto hodnot je praktické především pro uložení vyhledávání do oblíbených položek, protože jejich hodnota je vždy vyčíslena při každém spuštění dotazu.

 • Rovnost

 • Pravdivost - ano, ne.

Výběr pacientů do pracovní sady

V levé části hlavního panelu je zobrazen seznam pacientů odpovídajících parametrům vyhledávání, v pravé části je zobrazen seznam pacientů pro přidání do Pracovní sady snímků. Výběr pacientů do pravé části se provádí kliknutím myší na pacienta v levé části panelu. Výběr více pacientů je možný pomocí klikání myší se současně stisknutou klávesou Ctrl. Výběr všech pacientů je možný pomocí talčítka images/common/asterix_13.png v dolní části okna nebo klávesové zkratky Ctrl + A.

DICOM Query

DICOM Query vyhledávání je stejně jako hledání v lokální databázi rozděleno do dvou možností:

 • Základní vyhledávání

 • Pokročilé vyhledávání

Zásadním rozšířením oproti vyhledávání v lokální databázi je výběr adresy PACS serveru.

Základní vyhledávání

Vyhledávát lze podle modalit a jména pacienta nebo jeho ID, stejně jako tomu je u základního vyhledávání v lokální databázi. Po zadání vyhledávácích parametru se nabízejí tři akce pro nalezení výsledků:

 • Hledat - vyhledá všechny pacienty splňující zadané parametry bez ohledu na datum.

 • Dnes - vyhledá všechny pacienty splňující zadané parametry s ohledem na dnešní datum u StudyDate

 • Včera - vyhledá všechny pacienty splňující zadané parametry s ohledem na včerejší datum u StudyDate

Pokročilé vyhledávání

Pokročilé vyhledávání u DICOM Query se od pokročilého vyhledávání v lokální databázi liší pouze v nabídce attributů a jejich možnosti porovnávání pro nalezení konkrétních dat.

Přehled atributů pro pokročilé vyhledání:

 • PatientID

 • PatientName

 • PatientSex

 • PatientBirthDate

 • StudyDescription

 • StudyDate

 • AccessionNumber

 • StudyInstanceUID

 • SeriesDescription

 • Modality

 • SeriesInstanceUID

 • SOPClassUID

 • SOPInstanceUID

Přehled nastavitelných podmínek pro atributy podle typů:

 • Řetězec - rovná se, začíná na, končí na, obsahuje.

 • Datum - rovná se, je větší rovno, je menší rovno.

 • Rovnost

Souborový systém

Pro nalezení snímů na pevném disku, flash disku nebo CD/DVD je určena záložka souborového systému. Záložka souborového systému se skládá ze dvou panelů. První slouží pro procházení souborového systému a druhý pro zobrazení nalezených výsledků viz následující obrázek.

images/cs/souborovy_system.jpg
Obrázek 17. Záložka souborového systému

První (levý) panel obsahuje políčko pro možné ruční zadání cesty a tři tlačitka:

 • Šipku - posun o složku výše z aktuálního adresáře.

 • Zpětné lomítko - skok do kořenového adresáře.

 • Plus - vytvoření složky

Po zadání cesty, kde mají být snímky hledány, je nutné stisknout tlačítko prohledat. Stisknutím tlačítka dojde k prohledání nejen aktuálně vybraného adresáře, ale i všech dalších adresářu, které se nacházejí ve vybraném. Nalezené soubory budou přehledně uspořádány v pracovní sadě snímků.

Tip Rychlé procházení souborového systému lze pomocí tlačítka enter (vstup do adresáře) a backspace (výstup z adresáře o úroveň zpět). Mezi soubory ve složce se lze rychle pohybovat pomocí šipek nahoru a dolu.

DICOMDIR

Záložka DICOMDIR je totožná se záložkou Souborový systém s rozdílem nalezených souborů.

Do nalezených snímků jsou zařazeny pouze ty, jejichž informace o umístění jsou obsaženy ve speciálním souboru DICOMDIR, který obsahuje pouze metadata o větším množství snímků.

DEX

DEX je proprietární protokol navržený a implementovaný spoluprací firem ICZ a Medoro. Protokol DEX je tvořen DICOM protokolem, který je zabalen do HTTP(S), při přenosu je využívána GZIP komprese, speciální autentizace klienta a pouze jednosměrný provoz. Díky těmto vlastnostem je přenos pomocí protokolu DEX rychlejší a správa a údržba systému jednodušší.

Záložka DEX je rozdělená na základní a pokročilé vyhledávání. Oba druhy vyhledávání jsou totožné s vyhledáváním v DICOM query. Jedinou změnou je volba DEX serveru pro posílání dotazů oproti PACS serveru u DICOM query.

DicomShare

DicomShare je původní protokol firmy Medoro, který byl ale nahrazen protokolem DEX (viz výše). Protokol DicomShare je nyní označen jako zastaralý (deprecated) a neměl by již dále být používán.

Protokol DicomShare umožňuje přenos a vyhledávání DICOM snímků přes protokol HTTPS s využitím autentizace pomocí HW klíče.

Kategorizace

Záložka Kategorizace je zobrazena pouze v případě, že byl program alespoň jedenkrát spuštěn v režimu Client-server ve spolupráci s DicompassServerem, na kterém je nakonfigurovaná funkce Kategorizace.

Kategorizace je unikátní funkce, která umožňuje označování snímků do jednotlivých kategorií, ale i připisování číselný či textových atributů ke snímkům, podle kterých pak lze snadno vyhledávat. Více informací naleznete v kapitole kategorizace.

Výběr snímku pro zobrazení

Po výběru DICOM dat z požadovaného úložiště a jejich otevření se automaticky objeví na pracovní ploše první snímek z první studie zvoleného pacienta (v případě více pacientů se otevře snímek pacienta, který je první v abecedním pořadí). Veškeré snímky, série či videa, která máte k dispozici naleznete v levém vysouvacím panelu s popiskem Pracovní sada snímků. Tento panel automaticky vyjede po najetí kurzorem myši na jeho okraj.

Tip Klikem levého tlačítka myši na ikonu připínacího špendlíku ( images/common/i_pin.png ) v dolní části lišty je možno vysouvací menu ukotvit v poloze vysunuto.

Pracovní sada snímků je členěna do čtyřúrovňové stromové struktury. Úrovně jsou v pořadí od nejvyšší k nejnižším: pacient, studie, série, instance (snímek, video,…).